Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility MEKOMONET-->

מי שזכאי להנחה בארנונה יהיה זכאי להנחה של 50% בחשבון המים

מי שזכאי להנחה בארנונה יהיה זכאי להנחה של 50% בחשבון המים

סיכוי גדול להתלכדות חוצה מפלגות סביב הצעת החוק שתאפשר לכל מי שזכאי להנחה בארנונה לשלם תעריף מופחת בשיעור 50% על המים שהוא צורך. מדובר במאות אלפי קשישים, עניים, ניצולי שואה, נכים, משפחות חד הוריות ועוד שמשלשום מזנק חשבון המים שלהם בשיעור של 25% וביולי הקרוב צפוי התעריף לזנק בעוד 25%.

ח"כ שאמה:"כמי שהיה חבר כ-6 שנים בועדת הנחות של עיר גדולה חקוקים בזיכרוני אלפי משפחות שאף אחד לא יאמין באילו תנאים הם נאלצים לחיות ולהתמודד עם מצוקות חייהם. העלאה חדה במחירי המים היא דרקונית לרוב תושבי המדינה אך לאותן משפחות היא בלתי נסבלת! הצעת החוק נועדה למזער את הפגיעה של העלאת תעריפי המים על השכבות החלשות,ע"מ לחסוך בביורוקרטיה ולזרז תהליכים ניתן לזהות עפ"י קריטריון הזכאות להנחה בארנונה את הצרכנים מעוטי היכולת ולהקל עליהם ע"י הנחה בתעריפי המים"

"אני לא מסוגל לשבת בחיבוק ידיים אל מול ייקור המים לנרדפי הנאצים, אסירי ציון, חיילים, נכי צה"ל, בעלי נכות קשה מעל 90%, פנסיונרים ואחרים, מכאן הצעתי שאליה אגייס תומכים מכל סיעות הבית לתיקון עיוות כלכלי ומוסרי זה." 

ח"כ כרמל שאמה יגיש מחר (4.1.2010)  את הצעת החוק שיזם שנועדה למזער את הפגיעה בשכבות החלשות בשל התייקרות תעריפי המים ב-25% החל מה-1.1 והתייקרות הנוספת עד 40% שצפויה להתממש ב-1.7.10. 

הצעת החוק הינה תיקון לחוק המים התשי"ט – הוספת סעיף קטן א1 בסעיף 112 העוסק בקביעת תעריפים לדמי מים ודירוגם שיקבע כי מועצת הרשות הממשלתית תקבע בכללים כי צרכן שזכאי להנחה בארנונה לפי דין יהיה זכאי להנחה בשיעור של 50% בתשלום דמי המים. 

הצעת החוק קובעת שכל צרכן שזכאי להנחה בארנונה יהיה זכאי להנחה בגובה של 50% משיעור ההנחה שניתנת לו בארנונה בדמי המים, לדוגמא: צרכן שמקבל הנחה בגובה של 50% בדמי הארנונה יקבל הנחה בגובה של 25% הנחה בדמי המים. מאחר והחוק מסמיך את הועדות להעניק הנחה של עד 70% בארנונה משמע כי ההנחה המרבית שתינתן במים תהיה 35%. 

קבוצות אוכלוסייה הזכאיות להנחה אוטומטית בארנונה ללא הגשת בקשה לוועדת הנחות המפורטות בטבלה שלהלן, ייהנו גם מהנחה אוטומטית במקביל על צריכת המים בשיעור של 50% משיעור ההנחה בארנונה המוקנית להם על פי חוק, אך לא יותר מ-35%.

מסמכים דרושים

שיעור ההנחה

אוכלוסיית הזכאים

סוג ההנחה

מילוי טופס בקשה והצהרה על הכנסות. אישורים רלוונטיים.

הנחה בשיעור 25% לדירה עד 100 מ"ר. על כל מ"ר מעל 100 מ"ר תשולם ארנונה מלאה.

אישה או גבר שהגיעו לגיל פרישה, ומקבלים עפ"י חוק הביטוח הלאומי, אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.

פנסיונר 25%

(בגיל פרישה ומקבל קצבה)

מילוי טופס בקשה והצהרה על הכנסות. אישורים רלוונטיים.

הנחה בשיעור 30% לדירה עד 100 מ"ר. על כל מ"ר מעל 100 מ"ר תשולם ארנונה מלאה.

אישה או גבר שהגיעו לגיל פרישה, ומקבלים עפ"י חוק הביטוח הלאומי, אחת מקצבאות אלה: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה ושהכנסתם מכל מקור שהוא אינה עולה על השכר הממוצע במשק.

אם שני אזרחים ותיקים מתגוררים באותו הנכס, הכנסתם המשותפת מכל מקור שהוא לא תעלה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

פנסיונר 30%

(בגיל פרישה ומקבל קצבה)

מילוי טופס בקשה והצהרה על הכנסות. אישורים רלוונטיים.

הנחה בשיעור 30% לדירה עד 100 מ"ר. על כל מ"ר מעל 100 מ"ר תשולם ארנונה מלאה.

אישה או גבר שהגיעו לגיל פרישה, שאינם מקבלים קצבה מביטוח לאומי, ושהכנסתם מכל מקור שהוא אינה עולה על השכר הממוצע במשק.

אם שני אזרחים ותיקים מתגוררים באותו הנכס – הכנסתם המשותפת מכל מקור שהוא לא תעלה על 150% מהשכר הממוצע במשק.

אזרח ותיק

(בגיל פרישה ואינו מקבל קצבה)

אישור מהביטוח הלאומי.

הנחה בשיעור 80% לכל שטח הנכס.

נכה המוכר ע"י ביטוח לאומי הזכאי לקצבה חודשית מלאה, אשר דרגת אי כושר השתכרותו בשיעור 75% ומעלה כמשמעותה בסעיף ל"ו לחוק הביטוח הלאומי.

נכה המוכר ע"י ביטוח לאומי בדרגת אי-כושר של 75% ומעלה

אישור מהביטוח הלאומי.

הנחה בשיעור 40% לכל שטח הנכס.

נכה בעל נכות רפואית של 90% ומעלה.

נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה

אישור מהביטוח הלאומי.

הנחה בשיעור 70% לכל שטח הנכס.

הזכאי לגמלת סיעוד לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי.

גמלת סיעוד

אישור מהביטוח הלאומי.

הנחה בשיעור 70% לכל שטח הנכס.

הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה או דמי מזונות שהחל לקבלה לפני 1.1.2003 באופן רצי. ולא חלה הפסקה בת 6 חודשים רצופים לפחות בזכאותו לגמלה.

גמלת הבטחת הכנסה

וגמלת דמי מזונות

תעודת חוגר/קצין.

 

 

הנחה בשיעור 100% לדירה עד 35 מ"ר. על כל מ"ר מעל 35 מ"ר תשולם ארנונה מלאה.

חייל בשירות חובה המתגורר בדירה נפרדת ועד 4 חודשים מיום שחרורו משירות חובה.

חייל בשרות חובה

 

רשימה ממשרד הביטחון (נפגעי מלחמה)

רשימה מביטוח לאומי (נפגעי פעולות איבה)

הנחה בשיעור 66% משפחה עד 4 נפשות זכאית להנחה עד 70 מ"ר. משפחה בת 5 נפשות ומעלה זכאית להנחה עד 90 מ"ר.

נפגע מלחמה, נכה צה"ל, נכה פעולות איבה, נכה משטרה, משפחה שכולה (חייל שנספה), שארים שכולים (פעולות איבה), נכה שרות בתי הסוהר.

נפגעי מלחמה/

נפגעי פעולות איבה

אישור מביטוח לאומי.

הנחה בשיעור 25% לדירה עד 100 מ"ר. על כל מ"ר מעל 100 מ"ר תשולם ארנונה מלאה.

בן או בת של המחזיק בנכס זכאי לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה).

ילד נכה

תעודת עיוור.

הנחה בשיעור של 90% על כל שטח הדירה.

 

הנושא תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד התש"ח 1958

עיוור

תעודת עולה.

הנחה בשיעור 90% למשך 12 חודשים לדירה עד 100 מ"ר.

הנושא תעודת עולה חדש, למשך 12 חודשים מתוך 24 חודשים המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה לפי חוק השבות התש"י – 1950

עולה חדש

מילוי טופס הצהרה מדי שנה.

הנחה בשיעור 20%. על כל שטח הדירה.

הורה יחיד כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות תשנ"ב 1992, או הורה יחיד לילד המתגורר איתו המשרת בפועל בשירות חובה וגילו אינו עולה על 21 שנה.

הורה יחיד

אישור משרד האוצר.

הנחה בשיעור 66% משפחה עד 4 נפשות זכאית להנחה עד 70 מ"ר. משפחה בת 5 נפשות ומעלה זכאית להנחה עד 90 מ"ר.

אסיר ציון, הרוג מלכות בן משפחה, חסיד אומות עולם.

אסיר ציון

הרוג מלכות – בן משפחה

חסיד אומות עולם

אישור משרד האוצר. או אישור מ"קרן 2".

הנחה בשיעור 66% משפחה עד 4 נפשות זכאית להנחה עד 70 מ"ר. משפחה בת 5 נפשות ומעלה זכאית להנחה עד 90 מ"ר.

המקבל גמלת נכות בשל רדיפת הנאצים, המקבל גמלה מהמדינה ע"פ חוק רדיפות הנאצים התשנ"ז 1975, מקבלי גמלה מממשלת גרמניה (BEG ), מקבלי גמלה מממשלת אוסטריה (OFG ), מקבלי גמלה מממשלת הולנד (WUV ), מקבלי גמלה מממשלת בלגיה לפי החוק הבלגי משנת 1975.

 

נכי רדיפות הנאצים

 ח"כ שאמה:"לצד ייקור הארנונה, ומחירי הדיור, נכנסת היום לתוקפה העלאה (הפעימה) הראשונה במחירי המים למרות המלצת מבקר המדינה להקפיא את ההחלטה, רשות המים מגלה אטימות לשכבות החלשות ולא נראה שנתנה מספיק את הדעת לקביעת מנגנון הנחות שימזער את הפגיעה באוכלוסיות קשות יום ומוכות גורל, אלא התייחסה רק למספר הנפשות במשפחה, נתון שאינו משקף את המצב הכלכלי של משפחה, הרי ברור שישנם משפחות במצב כלכלי גבוה עם 6 נפשות במשפחה שיקבלו הנחה לעומת משפחות עם 3 נפשות במשפחה במצב כלכלי קשה שלא יקבלו כלל הנחה, זה מצב אבסורדי שדורש שינוי חקיקתי לכן האינדיקציה המדויקת ביותר וכדי לחסוך בביורוקרטיה היא החלטת שיעור ההנחה בדמי הארנונה שנקבעת ע"י ועדת ההנחות ברשות המקומית שלה מציגים תלושי שכר, נכסים, מסמכים רפואיים, דוחות רווחה ואת המציאות הכלכלית-חברתית של המשפחה, לכן קביעת מנגנון שכזה הוא ריאלי ואפשרי באופן מיידי". 

עוד ציין ח"כ שאמה כי את מחיר כישלון הטיפול במים של רשות המים לדורותיה משלם הצרכן, בהיות המים מוצר קיומי לכל תושב במדינה, העלאה בשיעור ניכר של תעריפי המים עלולה לפגוע בצורה קשה באוכלוסיות מעוטות יכולת וחלשות בחברה.

  

כתבות נוספות שיעניינו אתכם
בשיא המלחמה- חברת אקסטל השלימה את עסקת הנדל"ן הגדולה ביותר במאה שנים האחרונות בירושלים
חברת אקסטל השלימה את רכישת קרקעות אדמות הפטריארכיה בירושלים מקבוצת...
כמה אתם שווים באמת?
ישראלים שונים מאמריקאים בכך שאינם מודדים את שוויו של אדם...
תלת מימד ומוצר ראשוני
אחד השלבים החשובים ביותר בייצור מוצר ולמעשה השלב הכמעט אחרון...
בכיר השפים הירושלמים, השף עזרא קדם, מצטרף לכשרות צהר
השף המוערך עזרא קדם, סמל הקולינריה המקומית אשר יוצר בימים...
שיתוף פעולה חברתי בין אוניברסיטת רייכמן לבן & ג'ריס - למען שירותי הדם של מד"א
במסגרת השת"פ תוצב עמדת תרומת דם של מד"א וסטודנטים שיתרמו דם...
משחק מגנטים לילדים
אחד החידושים בעולם משחקי הילדים בשנים האחרונות הינו ערכות משחק...
לקראת ט"ו בשבט: נשיא המדינה ורעייתו אירחו חקלאים וחקלאיות ואת נציגי 'ארגון מגדלי הפירות בישראל'
לרגל חג האילנות, אירחו כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו...
מידע הוא כוח – בעולם שבו אתם רוצים לייצר דירוג אשראי איכותי
היכולת שלנו לבנות תהליכי קבלת החלטות גם בתחום הפיננסי היא...
המרכז לגיוס כספים: זינוק של 37% בשלושת החודשים האחרונים, בהגשת בקשות לגיוס משאבים מקרנות פילנתרופיה באמצעות מיקור חוץ
חני סודרי, מנכ"לית המרכז: "הזינוק בגידול מתאפיין בהלימה מובהקת עם...
אושרה תכנית העבודה של החברה העירונית 'אריאל' לשנת 2023
דירקטוריון החברה העירונית 'אריאל', בהובלתו של יו"ר הדירקטוריון, ראש העיר...